Live chat
0
Kundeservice
?

Betingelser

Betingelser for mobiltjenester hos LINDSmobil

Version 3.0

Parterne
Følgende betingelser finder anvendelse på aftalen, der indgås mellem kunden og LINDSmobil, CVR 32562787. Parterne er berettiget og forpligtet efter aftalen. Det er således kunden, der hæfter for betaling af de ydelser, der leveres i henhold til aftalen. Dette gælder også, hvis kunden overlader abonnementet til en eventuel bruger.

Aftalen
Aftalen består af foreliggende abonnementsbetingelser samt LINDSmobils prissætning, og indgås ved, at kunden udfylder tilmeldingsformularen på www.lindsmobil.dk samt accepterer, at have læst og forstået abonnementsbetingelserne.

Aftalen hos LINDSmobil giver kunden adgang til at foretage og modtage opkald til slutbrugere på fastnettet og mobilnettet i Danmark. Grønland og Færøerne anses ikke som en del af det danske fastnet og mobilnet. Kunden kan, ved positiv saldo, benytte sig af de tjenester og services, der er tilknyttet aftalen. Ligeledes kræver tilslutning til tjenesten, at kunden selv er i besiddelsen af nødvendigt teleudstyr.

For at kunne indgå aftale med LINDSmobil kræves det, at kunden har fast bopæl og faktureringsadresse i Danmark samt en gyldig emailadresse. Grønland og Færøerne er geografisk ikke en del af Danmark, og adresser her, vil derfor ikke være gyldige. Kunden accepterer at modtage meddelelser fra LINDSmobil via den oplyste mailadresse. Derudover kan kun myndige personer indgå aftale med LINDSmobil. Kunden forpligter sig til straks ved ændring af adresse og mail, at opdatere til de korrekte oplysninger via sit kundelogin. Af samme årsag kan LINDSmobil ikke gøres ansvarlig for mails, der ikke kommer frem.

Kan kunden af tekniske årsager ikke blive tilsluttet LINDSmobil, eller hvis LINDSmobil ikke ønsker at opretholde aftalen med kunden efter foretaget kreditvurdering, annulleres aftalen med øjeblikkelig virkning.

Efter tilmelding vil kunden modtage et velkomstbrev indeholdende et simkort til brug for mobiltelefoni via LINDSmobil. Dette velkomstbrev indeholder alle nødvendige informationer for at benytte tjenesten. Bemærk at velkomstbrevet, ved nummerportering, først bliver sendt når LINDSmobil har modtaget en dato for flytningen.

Er kunden forbruger, har kunden 14 dages fortrydelsesret fra oprettelsestidspunktet. Kunden kan dog ikke fortryde aftalen, hvis kunden efterfølgende har taget tjenesten i brug, herunder anvendelse af websms. Har LINDSmobil påbegyndt levering inden fortrydelsesfristens udløb, ophører kundens fortrydelsesret allerede ved leveringens påbegyndelse, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 4.

Vilkår og services
LINDSmobil forbeholder sig til til, uden varsel, at saldospærre og eventuelt opsige numre, der er under mistanke for ikke at blive brugt til personligt brug, og/eller bevidst er tegnet med henblik på at generere øget trafik til andre danske mobilnet end Telias. Enhver udgift for LINDSmobil forbundet med misbruget vil blive rettet mod kunden med krav om erstatning, og vil i enhver henseende medføre politianmeldelse. LINDSmobil’s mobiltjenester må ej heller benyttes til følgende forhold: sms- og GSM Gateway samt masseafsendelser eller videresalg, uden speciel aftale.

LINDSmobil abonnementer er opdelt i abonnementer anvendt til Mobilt bredbånd og abonnementer anvendt til tale kombineret med sms, mms, GPRS forbrugsafregnet eller købt som pakker. LINDSmobil forbeholder sig retten til at særtaksere og i yderste konsekvens lukke numre, hvis abonnementer ikke anvendes efter hensigten og på en måde, der ikke kan betragtes som normalt for enkelt personers private og erhvervsmæssige forbrug. Helt specifikt vil det blive betragtet som misbrug, hvis pakker udnyttes af andre end kunden selv; det vil for eksempel sige til data- og smsdeling. Ligeledes vil det bliver betragtet som misbrug, hvis pakker tiltænkt tale abonnement, anvendes udelukkende til data forbrug.

Ved køb af tale, sms/mms, data eller mobilt bredbånd abonnement, så skal du være opmærksom på, at hvis du køber/tilmelder en pakke den 15. i måneden, så vil du have halvdelen af pakkens indhold til rådighed. Tilsvarende vil du også kun betale halv pris for pakken. Eks. hvis køb af talepakke ”3 timer” sker den 15. i måneden. Du vil i denne første måned have halvdelen af pakken til rådighed, hvilket svarer til 1 time og 30 minutter. Tilsvarende vil du også kun betale halv pris for pakken. Næste måned vil du have hele pakken til rådighed og tilsvarende betale fuld pris for pakken.

Hvis kunden taler i mere end 1 time af gangen, takseres der efter 1 time med 60 øre/min., men der kan bare lægges på og ringes op igen.

Kunden får ved oprettelse adgang til et personligt kundelogin på www.lindsmobil.dk, hvor kunden har adgang til en gratis specificeret oversigt over sit mobilforbrug. Oversigten giver oplysninger om dato, klokkeslæt, varighed og pris for forbrug, kunden skal betale. Der kan forekomme forsinkelser i opdateringen af oversigten, specielt ved opkald foretaget i udlandet. Kunden gøres opmærksom på, at en sms højest kan fylde 160 tegn. Fylder den mere, takseres man for flere sms’er. Leveringsrapporter modtaget pr. sms takseres ikke.

Ønsker kunden at foretage opkald til eller fra udlandet, skal dette vælges på kundens kundelogin. LINDSmobil kan ikke spærre for afsendelse af SMS i det pågældende land, hvor kunden befinder sig, og ej heller kan der spærres for at sende sms’er til udenlandske numre. Ved tilmelding til udlandstelefoni, skal telefonen være på dansk netværk, og gerne genstartes inden afrejse til udlandet. Tilmeldes udlandstelefoni i udlandet, kan LINDSmobil ikke garantere, tilmeldingen vil virke. LINDSmobil kan heller ikke garantere, at saldo-sms’er når frem i udlandet, og ej heller, at en eventuel saldoåbning vil virke. Derfor anbefaler LINDSmobil, at der tankes op inden afrejse.

LINDSmobil hæfter ikke for sms’er, billedbeskeder eller anden form for kommunikation, der ikke bliver sendt, mens man befinder sig i udlandet, da dette kan skyldes forhold hos de udenlandske operatører. Priser og vilkår for anvendelse af tjenesten uden for Danmark, er fastsat for de enkelte services på det pågældende mobilnet. Oplysninger om dette kan findes på www.lindsmobil.dk.

Nummervisning – Kunden har adgang til permanent eller pr. opkald at vælge at blokere for nummervisning, dette aktiveres på telefonen. Opkald til alarmtjenesten 112 vil aldrig kunne blokeres for nummervisning. Kunder med udeladt samt hemmeligt nummer skal være opmærksom på, at ved afsendelse af sms-beskeder samt opkald, vises nummeret hos modtageren.

Abonnementets indhold kan ikke opspares og anvendes i de efterfølgende måneder. Indholdet er kun tilgængelig i den indeværende måned. Resterende indhold kan ikke udbetales.

Ændringer af priser og abonnementsvilkår vil blive annonceret på www.lindsmobil.dk og sendt til den e-mailadresse, kunden har oplyst. Kunden varsles 30 dage før ændringerne træder i kraft således, at kunden har mulighed for, at opsige aftalen inden ændringerne træder i kraft. Ændringer af positiv karakter for kunden, herunder prisnedsættelser, kan ske uden forudgående varsel.

Kundens eksisterende telefonnummer kan porteres til LINDSmobil:
Dette forudsætter, at kunden ikke har opsagt eller selv opsiger sit abonnement hos en anden operatør, idet nummerporteringen af kundens hidtidige telefonnummer ikke kan ske efter opsigelse. I forbindelse med en nummerportering af et eksisterende telefonnummer bemyndiger kunden, i form af en elektronisk fuldmagt, LINDSmobil til på sine vegne anmode kundens eksisterende operatør om at overføre kundens telefonnummer til LINDSmobil. I nogle tilfælde, skal der bruges en underskrevet fuldmagt i papirform, hvis vi skal bruge en fuldmagt, vil kunden modtage en mail med fuldmagten, som skal udfyldes og sendes ind til LINDSmobil.

Kunden kan ved oprettelse vælge mellem to datoer for flytning til LINDSmobil:
Vælg dato: Kunden kan selv vælge, hvilken dato nummeret skal overflyttes til LINDSmobil. Hvis kunden selv vælger en dato for flytning af nummer, skal kunden være opmærksom på, at nummeret bliver flyttet til LINDSmobil uanset om kunden er i binding eller har opsigelsesperiode ved den afgivne operatør, så der kan komme en efterregning fra den afgivne operatør på manglende abonnement betaling.

Efter endt binding:
Kunden kan vælge at flytte sit nummer til LINDSmobil efter endt binding ved afgivne teleoperatør, vælges denne bliver kunden først flyttet til LINDSmobil, når kunden ikke længere skal betale regning ved den afgivne operatør, så kunden undgår at modtage en ekstra regning fra den afgivne operatør. På privat kan det være alt fra 1 dag til 6 måneder. På erhverv kan det være alt fra 1 dag til 36 måneder. Kunden skal være opmærksom på, hvis kunden har et abonnement uden binding og opsigelsesperiode vil nummeret blive flyttet til LINDSmobil allerede næste dag, I de tilfælde vil det nye simkort for LINDSmobil ikke altid være modtaget, da det bliver tilsendt med Post Danmark.

LINDSmobil garanterer ikke, hvis kunden befinder sig i udlandet den dato hvor nummerporteringen finder sted, at abonnementet kan aktiveres på det udenlandske netværk.

Flytter kunden ikke sit eksisterende telefonnummer tildeles kunden et telefonnummer fra LINDSmobils nummerserie. LINDSmobil er berettiget til, af tekniske eller driftsmæssige grunde, at tildele kunden et nyt telefonnummer. Dette betyder ikke, at kunden har ret til erstatning eller kompensation af nogen art.

Sikkerhed og tyverispærring
Mister kunden sit simkort, er kunden forpligtet til at spærre sit abonnement, således der ikke kan forekomme misbrug. Kunden skal bruge spærringsknappen på kundens login. Når abonnementet er spærret, skal kunden bestille et nyt simkort hos kundeservice. LINDSmobil forbeholder sig ret til at tage gebyr herfor, jf. gældende prisliste.

Når kunden har modtaget sim-kortet og aftalen er trådt i kraft, sikrer PIN-koden, at sim-kortet ikke benyttes af andre end den registrerede bruger. Indtastes PIN-koden forkert tre gange i træk, spærres sim-kortet automatisk, og kan kun genåbnes ved indtastning af PUK-koden. Indtastes PUK-koden forkert flere gange i træk, blokeres sim-kortet permanent, og kunden må bestille et nyt sim-kort. LINDSmobil opkræver et gebyr for bestilling af nyt simkort.

Kunden hæfter for tab som følge af andres uberettigede brug af sim-kortet, med de begrænsninger, som følger af disse betingelser.

LINDSmobil oplyser ikke, grundet sikkerhedsmæssige årsager, PIN- eller PUK Kode, samt personlige oplysninger, herunder andre brugeroplysninger telefonisk. LINDSmobil fremsender disse oplysninger til kunden på den oplyste adresse eller den registrerede mailadresse.

LINDSmobil er forpligtet, i henhold til bekendtgørelse om nummeroplysningsdatabaser, til at videregive de i kundekartoteket registrerede nummeroplysningsdata (telefonnummer, navn og adresse) til alle, som måtte fremsætte ønske herom (118, Telefonbog). Nummeroplysningsdata videregives dog ikke til tredjemand, hvis kunden har valgt “udeladt nummer” eller “hemmeligt nummer”.

Ikke offentligt tilgængelige oplysninger om kunden afgivet til eller indhentet af LINDSmobil, behandles fortroligt og vil kun blive anvendt i forbindelse med fakturering, kreditvurdering af kunden samt eventuel meddelelse til kreditoplysningsbureauer.

Kunden accepterer, at de oplysninger, som kunden har afgivet i forbindelse med bestilling af aftalen, indgår i LINDSmobil kundekartotek, og at disse oplysninger kan behandles i forbindelse med LINDSmobil markedsføring af tjenester m.v. overfor kunden.

Erhverv
LINDSmobil henvender sig både til erhvervsdrivende og private kunder. Kunden bekræfter ved bestilling, sandfærdigt at angive, hvilken kundetype denne tilhører. LINDSmobil forbeholder sig retten til enten at lukke numre, der mistænkes for at blive benyttet til andet end oplyst.

Support, fejlsøgning og ansvar
LINDSmobil skal sørge for at udbedre fejl og andre afbrud inden for rimelig tid, efter at kunden har anmeldt fejlen. Henvendelse sker til kundeservice og afhjælpningen sker hurtigst muligt inden for normal arbejdstid.

Anmelder kunden driftsforstyrrelser, som skyldes forhold, der er uden for LINDSmobil kontrol, eksempelvis ved fejl hos netværksleverandørerne, videregiver LINDSmobil denne fejlmelding. LINDSmobil er desuden berettiget til at kræve, at kunden betaler for LINDSmobil udgifter til fejlsøgningen, ligesom kunden har pligt til i nødvendigt omfang, at medvirke til fejlsøgning og fejlretning. LINDSmobil er berettiget til at opkræve et gebyr for denne fejlsøgning, hvis det skyldes kundens forhold.

LINDSmobil hæfter ikke for fejl, nedbrud, driftsmæssige indgreb eller forstyrrelser, der skyldes forhold, der kan henføres til netværksleverandørerne. LINDSmobil er heller ikke erstatningsansvarlig jf. almindelige erstatningsregler for tab forårsaget ved LINDSmobil undladelser.

LINDSmobil hæfter ikke for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af avance, tab af data, krav fra tredjemand eller andet økonomisk konsekvenstab som følge af, at mobiltjenesten ikke kunne anvendes som forventet. Ligeledes er LINDSmobil ikke ansvarlig for skader og tab, som kunden måtte lide grundet opkobling til internettet, herunder virus og downloading af såkaldte “diallerprogrammer”. Dette gælder både terminaler og forbrug. Kunden kan beskytte sig mod et utilsigtet forbrug ved at abonnere på f.eks. saldokontrol eller spærring af udlandsopkald.

LINDSmobil er ikke ansvarlig for afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af tjenesterne i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager. Dette indebærer også forsinkelser på takseringen. Ligeledes er LINDSmobil heller ikke ansvarlig for tilfælde, hvor tredjemand uberettiget har aflyttet eventuelle samtaler.

LINDSmobil er fritaget for ansvar, såfremt følgende omstændigheder er gældende og er uden for LINDSmobil kontrol. Disse forhold gælder brand, krig, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, myndighedspåbud eller lignende (force majeure) og som LINDSmobil ikke med rimelighed kunne forventes at have taget i betragtning ved abonnementsaftalens indgåelse.

Overdragelse
Kunden kan overdrage sin aftale til anden myndig person, hvis begge parter udfylder og underskriver en overdragelsesblanket. En sådan rekvireres ved henvendelse til kundeservice, som også skal have den udfyldte blanket retur, enten via fax, E-mail eller brev.

Kunden hæfter for aftalen, så længe personen står som ejer af nummeret. Dette gælder også, selvom kunden lader en anden være bruger.

Betaling og opsigelse

Optankning
Forbrug og evt. pakker er forudbetalte, og kunden skal derfor altid sørge for, der er penge på kundens saldo. Kunden underrettes altid på mail og sms, når saldoen går i minus.

Kunder under samme login (mobilchef) skal individuelt sørge for betaling med betalingskort.

Manuel optankning
Går kundens saldo i minus, spærres tjenesten for al udgående trafik – også for evt. pakker med tale, sms, mms eller data. Genåbning for udgående trafik sker senest 30 minutter efter at kunden har tanket saldoen i plus. Når saldoen har været i minus i 5 dage lukkes der for både udgående og indgående trafik og der pålægges et spærringsgebyr efter gældende prisliste. Når saldoen har været i minus i yderligere 10 dage sendes sagen til inkasso og der pålægges et inkasso gebyr på 100 kr. Inkasso selskabet har derudover ret til at opkræve gebyr for deres indsats. Ved fremsendelse til inkasso opsiges nummeret samtidigt.

Automatisk optankning
Hvis kunden tilmelder sig automatisk optankning vil der ikke blive spærret for tjenesten for udgående trafik i tilfælde af negativ saldo. Med automatisk optankning, trækkes der automatisk penge på det tilmeldte kort således at evt. abonnementer for pakker og tilvalg betales ved månedsskifte og evt. forbrug udover pakker og tilvalg trækkes inden kundens saldo går i minus (ved 10 kr. i rest). Hvis den automatiske optankning fejler, f.eks. ved at det tilmeldte kort ikke er gyldigt længere, overgår kunden til manuel optakning. Automatisk optankning kan tilmeldes i forbindelse med oprettelsen eller under kundens login.

Forsinkede takseringer gør, at der ikke altid kan spærres for tjenesten ved præcis 0 kr., og kunden kan dermed opnå en negativ saldo af varierende størrelse. Ved opkald foretaget til og fra udlandet, dataforbrug samt overtakserede opkald og tjenester er det muligt at opnå en større negativ saldo, fordi disse tjenester og services bliver takseret op til 4 uger efter de er foretaget.

Opsigelse
Ønsker kunden at opsige sin aftale med LINDSmobil, skal dette altid ske skriftligt. Med skriftligt, menes enten en email fra den registrerede mailadresse, fax eller brev, hvor kunden tydeligt påfører, hvilken aftale, der er tale om samt en opsigelsesdato. Kunden vil altid modtage en bekræftelse via E-mail. Har man ikke modtaget en sådan, bør man kontakte kundeservice for at høre, om de har modtaget opsigelsen.

30-40 dage efter opsigelsen er registreret, vil aftalen blive opgjort. LINDSmobil forbeholder sig retten til at tage gebyr herfor, jf. gældende prisliste. Det vil sige, at alt over gebyret bliver udbetalt via bankoverførsel, og er der minus på saldoen, genereres der en faktura til kunden på det skyldige beløb inkl. opgørelsesgebyr. Kundens betaling for oprettelsesgebyret, og eventuel bonus refunderes dog ikke.

Mobilnumre hos LINDSmobil der ikke har haft aktivitet i 3 måneder, forbeholder vi os retten til at opsige. Vi vil dog sende en påmindelse pr. mail 14 dagen inden, vi opsiger nummeret. Tages nummeret ikke i brug inden de 14 dage, opsiges nummeret jf. gældende regler. Aktivitet betyder, der skal være foretaget opkald eller være afsendt en sms/websms fra nummeret.

LINDSmobil er berettiget til at opkræve oprettelses- og ændringsafgift for selve aftalen. LINDSmobil er desuden berettiget til at opkræve oprettelsesafgift for supplerende tjenester og services. LINDSmobil er berettiget til at opkræve mindste forbrugsgebyr i henhold til gældende prisliste.

Kunden skal sikre dækning på det af kunden benyttede betalings- eller kreditkort. Bliver betalingstransaktioner afvist af kundens bank, kan LINDSmobil hæve aftalen uden varsel.

Kunden har mulighed for at købe indholdstakserede tjenester – i form af tjenesteydelser og varer – via sms, mms eller WAP. Indholdstakserede tjenester kan f.eks. være busbilletter, biografbilletter, magasiner, internetkøb, automatkøb, ringetoner, musik, spil, abonnementsbaserede tjenester eller adgange til indhold på elektroniske medier. Udover forbrugstaksten for at sende sms/mms og benytte WAP, koster tjenesterne et beløb. Priserne på tjenesterne oplyses i forbindelse med markedsføringen af disse. Betaling for tjenesterne opkræves af LINDSmobil på kundens saldo. Kunden hæfter for betalingen ved køb af de indholdstakserede tjenester. Det gælder også, hvis kunden overlader mobiltelefonen til andre personer, herunder også til børn.

For indholdstakserede tjenester, der leveres direkte på mobiltelefonen, f.eks. ringetoner, vejrudsigter mv., gælder punkterne om kundens hæftelse ved andres uberettigede anvendelse af sim-kortet som betalingsmiddel.

For indholdstakserede tjenester, der ikke leveres direkte på mobiltelefonen, f.eks. busbilletter, biografbilletter, magasiner, automatkøb, internetkøb mv., gælder førnævnte kun, hvis der anvendes en for kunden personlig kode i forbindelse med købet. Kunden hæfter således ikke for andres uberettigede anvendelse af sim-kortet som betalingsmiddel, hvis købet kan gennemføres uden anvendelse af en sådan personlig kode. Undtaget er dog kundens groft uagtsomme eller forsætlige adfærd i forbindelse med misbruget.

Ved spørgsmål til eller problemer med de indholdstakserede tjenester, kan kunden henvende sig til LINDSmobil. LINDSmobil kan henvise kundens spørgsmål og klager vedrørende tjenesternes indhold til indholdsudbyderne. Spørgsmål eller klager vedrørende takseringen af tjenesterne kan indgives til LINDSmobil, jf. pkt. 9.

Hæftelses og ansvarsregler, jf. Lov om betalingstjenester § 62, stk. 1 – 9 § 62.
Betalers udbyder hæfter i forhold til betaler for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af et betalingsinstrument, medmindre andet følger af stk. 2-6. Betaler hæfter kun efter stk. 2-6, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført. Ved en uberettiget anvendelse af et betalingsinstrument skal betalers udbyder straks tilbagebetale betaleren beløbet. Betaleren hæfter dog uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af, at betaler har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde sine forpligtelser efter § 59.

Stk. 2. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 3 eller 6, hæfter betaleren med op til 1.100 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt. Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 6, hæfter betaleren med op til 8.000 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis betalers udbyder godtgør, at den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt, og at betaleren har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller at den personlige sikkerhedsforanstaltning er kommet til den uberettigedes kendskab, at betaleren har overgivet den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 6, eller at betaleren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.

Stk. 4. Betaleren hæfter med op til 8.000 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når betalingsinstrumentet har været aflæst fysisk eller elektronisk, og den uberettigede i tilknytning hertil har anvendt en falsk underskrift og betalers udbyder godtgør, at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet til, har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.

Stk. 5. Såfremt betaleren hæfter efter stk. 3 og 4, kan betalerens samlede hæftelse ikke overstige 8.000 kr. Stk. 6. Betaleren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt og betalers udbyder godtgør, at betaleren har oplyst den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor betaleren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. Stk. 7. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, der finder sted, efter at udbyderen har fået underretning om, at betalingsinstrumentet er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til den personlige sikkerhedsforanstaltning, eller at betaleren af andre grunde ønsker betalingsinstrumentet spærret. Stk. 8. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, hvis udbyderen ikke har truffet egnede foranstaltninger, jf. § 60, stk. 1, nr. 2. Stk. 9. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder tillige, hvis betalingsmodtager vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af betalingsinstrumentet.

Kundens misligholdelse
Misligholder kunden sin aftale, har LINDSmobil ret til uden varsel at hæve/spærre aftalen samt afvise yderligere oprettelser af kunden og dennes husstand. Væsentlig misligholdelse er forhold såsom: -Kunden undlader at betale forbrug. -Kunden opgiver ikke ændringer i kundens oplysninger -Kunden standser sine betalinger og viser sig at være insolvent. -Kunden ikke opfylder LINDSmobil krav om sikkerhedsstillelse rettidigt. -En kreditvurdering viser, at LINDSmobil kan formode, at kunden ikke er i stand til at betale sine regninger rettidigt. -Kunden udøver chikane mod LINDSmobil eller mod LINDSmobil medarbejdere. -Kunden ikke melder sit simkort tyverispærret.

Retter kunden det/de forhold, der gav anledning til spærringen og LINDSmobil ikke har ophævet aftalen, kan kunden mod betaling af et gebyr få genåbnet sin adgang til tjenesten. LINDSmobil har ret til, hvis en kunde misligholder en betaling, at foretage en indberetning til et kreditoplysningsbureau jf. lov om behandling af personoplysninger.

Har kunden misligholdt sine betalingsforpligtelser og har LINDSmobil efterfølgende opsagt kundens aftale, er LINDSmobil berettiget til at opkræve gammel gæld, før kunden kan indgå ny aftale.

Salg og levering vedrørende køb i mobilshop
Reklamationer og fortrydelsesret af hardware produkter som er købt gennem mobilshoppen på www.lindsmobil.dk, skal ske direkte til LINDSmobil. For mere info se her

Tvister
Ved uenighed om abonnementsaftalens overholdelse, herunder om forbruget og den krævede betaling, kan kunden klage skriftligt til LINDSmobil. LINDSmobil træffer afgørelsen i klagen senest tre måneder efter, at klagen er indgivet. I specielle tilfælde, der kræver særlige undersøgelser, kan der gå op til seks måneder, før der foreligger en afgørelse. Tvister kan i øvrigt af hver af parterne indbringes for de almindelige danske domstole efter gældende regler herom.

Ikrafttrædelse
Disse betingelser træder i kraft den 28. november 2014, og LINDSmobil tager forbehold for tryk, tekst- og billedfejl.